حساب های اسلامی


ویژگی ها

بدون سوآپ

سوآپ در واقع همان هزینۀ انتقال یک معامله از یک روز به روز بعد است.

محدودیت زمانی

معاملات پس از 14 روز تقویمی از لحظۀ باز شدن شان بطور خودکار بسته می شوند.

دستور انتقال

در صورتیکه دارای یک حساب باشید

1همۀ دستورها و معاملات باز
در حساب تان را ببندید.

2از کابینۀ شخصی تان
یک درخواست ارسال نمایید

در صورتیکه هیچ حسابی ندارید

1ثبت نام کنید
و نزد IFC Markets حساب واقعی افتتاح نمایید

2از کابینۀ شخصی تان
یک درخواست ارسال نمایید

Note
  • بدون هیچ هزینۀ اضافی
  • وضعیت اسلامی به همۀ حساب های معاملاتی مشتری اعم از حساب های از قبل افتتاح شده و حساب هایی که در آینده افتتاح می شوند منتقل می شود.
  • اگر حساب معاملاتی تان را به اسلامی تغییر دهید، امکان تغییر مجدد آن به غیر اسلامی را نخواهید داشت.
  • شرکت این حق را برای خود قائل می داند که تا پیش از آنکه حساب های معاملاتی مشتریان تبدیل به اسلامی شوند سوآپ را به معاملات آنها اضافه یا کسر کند.
  • اگر از مزایای ویژۀ حساب های اسلامی سوء استفاده شود، شرکت این حق را برای خود محفوظ می داند که حالت اسلامی حساب را لغو کرده و سوآپ های آن دوره را نیز اعمال نماید.

بازگشت به ابتدای صفحه

معاملات نزد IFC Markets را آغاز کنید افتتاح حساب بیشتر بیاموزید
تماس