روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 21 آوریل منتشر شد و آمار تا 18 آوریل را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 15.04 میلیارد دلار به 15.35 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. آمار اقتصادی در خلال هفته منفی بودند چراکه بهای مصرف کننده و خرده فروشی کاهش داشتند علی رغم اینکه ضریب اطمینان مصرف کننده همچنان رو به افزایش است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 14 آوریل منتشر شد و آمار تا 11 آوریل را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 14.68 میلیارد دلار به 15.04 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در حین هفته منفی بودند چراکه افزایش اشتغال بخش غیرکشاورزی در مارس کمتر از حد انتظار بود. هرچند، صورتجلسۀ نشست ماه مارس فدرال ریزرو که نشان داد بانک مرکزی قصد دارد امسال ترازنامه را کاهش دهد از دلار حمایت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در تاریخ جمعه 7 آوریل منتشر شد و آمار تا 4 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 15.28 میلیارد دلار به 14.68 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. آمار اقتصادی منتشر شده در خلال هفته اغلب مثبت بودند چراکه رقم نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ چهارم از 1.9% به 2.1% تصحیح شد در حالیکه شاخص مخارج مصرفی فردی که شاخص مورد توجه بانک مرکزی برای ارزیابی تورم است در فوریه به 2.1% رسید که بالاتر از نرخ هدف 2درصدی فدرال ریزرو است.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 31 مارس منتشر شد و آمار تا 28 مارس را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 18.46 به 15.28 میلیارد دلار کاهش یافت. آمار اقتصادی منتشر شده در خلال هفته درهم آمیخته بودند و دولت ترامپ نیز نتوانست حمایت برای اصلاح برنامۀ بهداشت و درمان را تضمین کند که منجر به توقف رشد اخیر بازار سهام شد ضمن اینکه سرمایه گذاران دچار تردید شده اند که آیا دونالد ترامپ قادر است به وعده هایش برای اقدامات تسهیلی به مظور تقویت رشد ایالات متحده عمل کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 24 مارس منتشر شد و آمار تا 21 مارس را تحت پوشش قرار می دهد میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 17.60 میلیارد دلار به 18.46 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. فدرال ریزرو در پایان نشست دو روزۀ 14 و 15 مارس نرخ بهره را 0.25% افزایش داد و آمار اقتصادی نیز در خلال هفته مثبت بودند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 7 مارس را پوشش می دهد و در جمعه 10 مارس منتشر شد، معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 13 میلیارد دلار به 15.26 میلیارد دلار افزایش پیدا کردند. آمار اقتصادی در خلال هفته مثبت بودند و سخنان حامی افزایش نرخ بهرۀ جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، از افزایش نرخ بهره در مارس حمایت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز سوم مارس منتشر شد و آمار تا 28 فوریه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 15.02 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند و صورتجلسۀ نشست ماه فوریۀ کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو کمتر از حد انتظار حامی افزایش نرخ بهره بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 21 فوریه را پوشش می دهد و در روز جمعه 24 فوریه منتشر شد، معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در خلال هفتۀ گذشته از 14.93 میلیارد دلار با اندکی افزایش به 15.02 میلیارد دلار رسیدند. در طی هفته هیچ جزئیات سیاستی یا ابتکارات جدید از سوی دولت ترامپ اعلام نشد اما آمار اقتصادی کاملاً مثبت بودند که ارزیابی های بهتر از حد انتظار جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، دربارۀ اقتصاد ایالات متحده در نطق اش در برابر کنگره را تقویت کرد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار را 14 فوریه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 17.08 میلیارد دلار به 14.98 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. روحیه در قبال دلار هنوز تحت تاثیر انتظارات برای ارائۀ جزئیات بیشتر از سوی دونالد ترامپ دربارۀ وعدۀ انتخاباتی اش دربارۀ سیاست های انبساطی قرار دارد. ترامپ در هفتۀ پیش وعده داد که یک برنامۀ جدید "فوق العاده" برای مالیات های شرکت ها را به زودی ارائه دهد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا اول فوریه را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از رقم 18.53 میلیارد دلار به 17.08 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. فدرال ریزرو نرخ بهره را تغییر داد و اعلام کرد که اقتصاد همچنان رشدی اندک دارد چراکه علی رغم رشد ضریب اطمینان کسب و کار و مصرف کننده، فعالیت سرمایه گذاری "نرم" بود. آمار منتشر شده در خلال هفته تائید کنندۀ روند بهبود اقتصادی هستند.